14. İBRÂHÎM:

 

„ Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm! Bismillâhirrahmânirrahîm! “.

 

„ Sığınırım Allâh’a, şeytanın ‘şerrinden’ ki, taşlanmış ‘rahmetinden kovulmuştur’!*

 

>7:200, 15:34, 16:98<

 

Allâh adına… Ki, sonsuz şefkatle merhamet edendir; inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedendir! “.

 

 

14:1    Elif, Lâm, Râ… ‘Yâ Muhammed! Kur’ân-ı Kerîm, bir’ Kitap ki, Biz indirdik onu, sana!* İnsanları çıkarman için karanlıklardan ‘İlâhî esaslar bilgisizliğinden’ aydınlığa ‘İlâhî esasları görmeye’ izniyle Rablerinin! Ki, mutlak yüce, eşsiz, benzersiz; yüceltilmeye, övgüye lâyık ‘olanın’ yoluna.

 

>2:2, 2:97, 7:52, 10:37, 10:38, 16:102, 17:9, 17:105, 17:106, 18:2, 25:32, 26:192, 26:193, 26:194, 26:195, 32:2<

 

Kur’ân’ın şifresi, anahtarı Hurûf-ı Mukattaa – ÎKRA.vision

 

14:2    Allâh O ki, Zât’ının dır, ne varsa göklerde ve ne varsa yerde! Ve vay haline ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmışlar için ki, şiddetli azapla ‘cezalandırılacak olmalarına’!

 

14:3    O kimseler ki, ‘tercih edip’ severler dünya hayatını âhirete karşı. Ve alıkoyarlar yolundan Allâh’ın* ve ondaki amaçları bir eğrilik ‘bulmaktır’. İşte onlar, uzak ‘geri dönülmez’ bir şaşkınlık içindeler.

 

>7:86, 8:36, 11:19, 14:3, 16:88<

 

14:4    Ve göndermedik ‘hiçbir’ elçiden ki, toplumunun lisanıyla ‘hakikat bilgisini’, onlara belli etmesi dışında!* Öyleyse şaşırtır Allâh, dilediği ‘müstahik’ kişiyi * ve yönlendirir dilediği ‘rızasına uyan’ kişiyi ‘razı olduğu yola’!* Ve O’dur, mutlak yüce, eşsiz, benzersiz; âdil, hakkı yerine getiren, adaletle hükmeden!

 

>14:4, 16:103, 19:97, 46:12<

 

>4:48, 6:88, 7:146, 8:23, 8:51, 9:80, 16:107, 16:108, 40:12, 47:28<

 

>2:256, 5:16, 7:178, 13:27, 16:9, 18:29, 31:22, 39:41, 57:20, 64:11<

 

14:5    Ve andolsun ki, gönderdik Mûsâ’yı âyetlerimizle ‘alâmetlerimizle;* dedik ki’: „ Çıkar halkını karanlıklardan ‘İlâhî esaslar bilgisizliğinden’ aydınlığa ‘İlâhî esasları görmeye’! Ve hatırlat onlara, ‘geçmiş toplumlara getirdiği felaket’ günlerini Allâh’ın! “.* Muhakkak ki işte bu, elbette âyetlerdir ‘alâmetlerdir’, şükredip sabreden her biri için!

 

>2:38, 5:70, 14:4, 16:36, 2:121, 16:84, 28:59, 28:75, 39:71, 62:2<

 

>2:60, 4:154, 4:164, 7:107, 7:108, 7:117, 7:133, 7:160, 20:18, 20:19, 20:20, 20:21, 20:22, 20:77, 26:32, 26:33, 26:63, 27:10, 27:12, 28:31<

 

14:6    Ve demişti ki Mûsâ, halkına: „ Hatırlayın, üzerlerinizdeki lütfunu Allâh’ın! Sizleri kurtardığı zaman Firavun hanedanından ki, çektiriyorlardı sizlere azabın en kötüsünü. Oğullarınızın boğazını kesip ve kadınlarınızı ‘kızlarınızı faydalanmak için’ sağ bırakıyorlardı! “. Ve işte bu sınav, Rabbinizdendir ki, ‘çok’ büyüktür!

 

14:7    Ve o zaman ilân etmişti Rabbiniz ki: „ Mutlaka eğer ‘verilen lütfa’ şükrederseniz, elbette sizlere ‘imkânlarınızı’ artırırım ve mutlaka eğer nankörlük ederseniz, muhakkak ki, azabım şiddetlidir! “.*

 

>5:64, 7:34, 7:167, 14:7, 16:61, 17:5, 17:6, 17:7, 17:8, 17:104<

 

14:8    Ve dedi ki, Mûsâ: „ Eğer inkâr ederseniz, sizler ve yeryüzündeki kimseler de topluca, ne var ki ‘ziyanı kendinizedir! “.* Şüphesiz ki Allâh, elbette hiçbir şeye muhtaç olmayan, müstağnidir; yüceltilmeye, övgüye lâyıktır!

 

>2:256, 4:170, 6:104, 7:146, 10:108, 11:120, 17:107, 18:29, 39:41, 90:10<

 

14:9    Gelmedi mi sizlere havadisi, sizlerden önceki kimselerin? Nûh’un halkı ve Âd (Hûd aleyhisselâm’ın halkı) ve Semûd (Sâlih aleyhisselâm’ın halkı) ve onlardan sonraki kimselerin ki, Allâh’tan başkası bilmez onları. Geldi onlara elçileri, ayan beyan ‘delillerle’. Fakat reddederek ellerini ‘elçilerin’ ağızlarına ‘uzatıp’ ve dediler ki: „ Doğrusu biz, inkâr ettik onunla gönderildiğiniz şeyi. Ve doğrusu mutlaka şüphedeyiz, bizleri ona ‘kulluğa’, davet ettiğin kuşkulu şeyden! “.

 

14:10  Dediler ki, elçileri: „ Allâh hakkında mı şüphe? Ki, örneksiz, sanat inceliğinde üstün yarattı gökleri ve yeri! ‘Allâhû Teâlâ’ davet ediyor sizleri ki, bağışlamak için sizlerin günahlarınızdan ‘bir kısmını’ ve erteliyor sizleri, adlandırılmış ‘bir’ vadeye. “.* ‘Onlar da’ dediler ki: „ Sizler ise, illâki bizler benzeri, ‘görünen’ ölümlü varlıksınız (İnsan)! Muradınız, alıkoymak bizleri, atalarımızın ‘hizmetle, ibadetle’ kul oldukları şeylerden (ilâhlardan)!* Haydi, getirin bizlere apaçık salahiyet ‘belirtisi’! “.*

 

>3:145, 6:2, 7:34, 11:104, 13:38, 15:4, 15:5, 17:13, 18:49<

 

>3:151, 4:117, 6:100, 10:18, 23:117, 39:3, 42:21, 46:5<

 

>6:130, 7:14, 7:15, 7:16, 7:17, 7:18, 7:38, 7:179, 17:63, 17:64, 17:65, 41:28<

 

14:11  Dediler ki onlara, elçileri: „ Bizler de, sizler benzeri, ‘görünen’ ölümlü varlıktan (İnsan) başka değiliz! Ve lâkin Allâh, lütufta bulunur kullarından dilediği ‘rızasına uyan’ kişiye.* Ve olamaz bizim salahiyet ‘belirtisi’ getirmemiz, olmaksızın izni Allâh’ın! Ve Allâh’a artık itimat etsinler, ‘samimiyetle’ inananlar!

 

>2:256, 5:16, 7:178, 13:27, 16:9, 18:29, 31:22, 39:41, 57:20, 64:11<

 

14:12  Ve olmaz itimat etmememiz, Allâh’a? Ve yönlendirmişken bizleri, ‘razı olduğu’ yollarımıza. Ve elbette sabredeceğiz, bizlere ettiğiniz eziyetlere! Ve Allâh’a artık itimat etsinler, itimat edenler! “.

 

14:13  Ve dedi o kimseler ki, ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmışlardır; elçilerine: „ Sizleri mutlaka çıkaracağız yerimizden ‘topraklarımızdan’ veya mutlaka iade olunursunuz ‘dönersiniz’ milletimize ‘aynı inancı paylaşanlara’! “. Bunun üzerine vahyetti onlara ‘elçilere’ Rableri ki: „ Mutlaka mahvedeceğiz zalimleri!*

 

>5:25, 6:34, 7:89, 10:88, 12:110, 14:15, 71:24<

 

14:14  Ve mutlaka iskân edeceğiz sizleri yeryüzüne onların ardından!* İşte bu, makamımdan korkan ve ‘kıyâmet’ vaadimden korkan kişi içindir! “.

 

>7:128, 7:129, 7:137, 14:14, 21:105, 24:55, 28:5, 28:6<

 

14:15  ‘Resuller’ zafer istediler; ve heba ‘oldu’ her inatçı zorba.*

 

>5:25, 6:34, 7:89, 10:88, 12:110, 14:15, 71:24<

 

14:16  Arkasından da cehennem; ve içirilirler ‘orada’ irinli sudan.

 

14:17  Yutkunmaya çabalar onu ve neredeyse geçiremez boğazından kolayca onu. Ve gelecek ona, ölüm ‘sebepleri’ her yerden ve o, can veremez. Ve arkasından da katı azap.

 

14:18  Emsali, inkâr eden kimselerin Rablerini; gayretleri kül gibidir ki, dağıtır onu yel, esen bir günde. Erkli değillerdir kazandıkları şeylerden ‘elde etmeye’ bir şey üzerinde.* İşte budur o, uzak ‘geri dönülmez’ sapkınlık.

 

>2:264, 3:117, 14:18, 18:104, 18:105, 24:39, 25:23<

 

14:19  Görmez misin Allâh olduğunu ki, oluşumunu yapılandırarak yarattı, gökleri ve yeri hak ile ‘gayeyle’!* Eğer dilerse, sizleri giderir ‘yok eder’ ve getirir yeniden bir oluşumu yapılandırılarak yaratılış!*

 

>3:191, 30:8, 38:27, 44:38, 44:39, 45:22, 51:56, 75:36<

 

>6:133, 10:14, 14:19, 35:16<

 

İnsan neslinin değişimleri – ÎKRA.vision

 

14:20  Ve değildir işte bu, Allâh’a üstün ‘zor bir şey’!

 

14:21  Ve ‘kıyâmet sonrası âhirette’;* çıktılar Allâh’ın ‘huzuruna’ topluca* (Allâhû Teâlâ’nın gözle görülemeyip ancak âhirette Zât’ının görülebilmesi). O zaman derler ki, zayıflar ‘âcizler’, büyüklenen kimselere: „ Doğrusu bizler, sizlere uyanlardık! Artık giderebilir misiniz bizlerden azabından Allâh’ın, bir şeyi? “. ‘Onlarda’ derler ki: „ Eğer Allâh, bizleri ‘razı olduğu yola’ yönlendirseydi, elbette yönlendirirdik sizleri! Eşittir bizlere, feryat etsek de sabretsek de; ‘bundan’ yoktur kaçış! “.

 

>1:3, 7:8, 11:103, 11:104, 11:105, 14:48, 20:108, 24:25, 75:30<

 

>6:103, 14:8, 20:108, 39:68, 39:69, 56:61, 56:89, 75:22, 75:23, 75:30, 83:15, 89:22<

 

14:22  Ve der ki, şeytan, bitirildiğinde emir ‘kıyâmet hükmü yerine getirildiğinde’: „ Muhakkak ki Allâh, vadetti sizlere hakkı ‘İlâhî esasları’! Ve ‘ben de’ vadettim sizlere ‘bugünle karşılaşmayacağınızı’, ama caydım! Ve olmadı benim, üzerlerinizde bir salahiyet, sizleri davet etmemden başka!* Buna rağmen icabet ettiniz bana! Artık kınamayın beni ve kınayın nefsinizi! Olamam ‘bunda’ yardımcınız ve olamazsınız yardımcım! Muhakkak ki inkâr etmiştim ki, beni, ‘Allâhû Teâlâ’ya’ ortak yakıştırmanız ‘gibi’ şeyleri öncesinden! “. Muhakkak ki zalimler, ki onlaradır, elem azap!*

 

>7:16, 7:17, 7:18, 14:22, 34:20, 34:21, 72:6<

 

>2:39, 2:81, 2:257, 4:56, 10:27, 13:5, 21:39, 36:63, 39:8, 40:6<

 

14:23  Ve dâhil edilirler o kimseler ki, ‘samimiyetle’ inananlardır ve gayretleri erdemlidir; has bahçelere ‘cennetlere’ ki, akar onun altından nehirler. Sonsuza ‘dek’ kalıcılardır orada, izniyle Rablerinin. Dirlik dilekleri orada: „ Selâm! “ dır.

 

14:24  Görmez misin ki, nasıl vurgularla Allâh, emsal verdi: Ki, temiz ‘hoş’ kelâm, temiz ‘hoş’ bir ağaç gibidir, aslı ‘kökü’ sabittir ve dalları göktedir!

 

14:25  ‘O ağaç’ her daim verir yemişlerini, Rabbinin izniyle. Ve vurgular Allâh, emsallerle insanlara ki, belki hatırda tutarlar!*

 

>7:52, 7:185, 10:101, 18:109, 23:71, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

 

14:26  Ve emsali, kötü kelâmın, kötü bir ağaç gibidir ki, yerin üstünde kökünden koparılmıştır da, yoktur ona istikrar.

 

14:27  Sabit kılar Allâh, ‘samimiyetle’ inanan kimseleri, sabit sözle, dünya hayatında ve âhirette de. Ve şaşırtır Allâh, zalimleri. Ve Allâh, dilediği şeyi ifa eder!

 

14:28  Baksana o kimselere ki, lütfunu ‘hakikat bilgisini’ Allâh’ın, inkârla değiştirip ve konuşlandırdılar toplumlarını mahvolma yurduna!*

 

>2:75, 2:159, 5:13, 9:9, 9:10, 14:28, 41:40<

 

14:29  ‘Ki, o yurt’ cehennemdir! Maruz bırakılırlar ona ‘inkârları sebebiyle’.* Ve ne kötü karar kılınan ‘yer’!

 

>2:39, 2:81, 2:257, 4:56, 10:27, 13:5, 21:39, 36:63, 39:8, 40:6<

 

14:30  Ve kıldılar Allâh’a denkler ki, şaşırtmak için O’nun yolundan. ‘Yâ Muhammed! Allâh’a ortak yakıştıranlara’, de ki: „ Menfaatlenin! “.* Nihayet muhakkak ki, varışınız ateşedir!

 

>3:157, 10:58, 17:18, 17:19, 17:20, 57:20<

 

14:31  ‘Yâ Muhammed!’, De ki kullarıma, o kimselere ki, ‘samimiyetle’ inananlardır: „ Uygulasınlar ‘titizlikle, gereğince’ ibadeti ‘namazı’!* Ve bağış yapsınlar rızıklandırdığımız şeylerden onları, sırlarda ve aşikâr! “. ‘Öyle bir’ gün gelmeden önce ki, onda alış-veriş olmaz ve ne de dostluk.

 

>2:43, 2:238, 4:103, 11:114, 14:40, 17:78, 17:110, 19:31, 19:55, 20:130, 20:132, 21:73, 22:78, 25:64, 30:17, 30:18, 39:9, 50:39, 51:17, 51:18, 52:49, 73:2, 73:3, 73:4, 76:16<

 

>6:135, 7:128, 11:49, 13:22, 13:24, 13:35<

 

14:32  Allâh ki, Zât’ı oluşumunu yapılandırarak yarattı, gökleri ve yeri! Ve indirdi gökten su; ki, böylelikle çıkardı onunla mahsullerden rızık, sizlere. Ve riayet ettirdi ‘kullanılabilir kıldı’ sizlere gemileri ki, yüzmesi için denizde O’nun emriyle ‘hükmü ile’. Ve riayet ettirdi ‘kullanılabilir kıldı’ sizlere, nehirleri de.

 

14:33  Ve ‘Allâhû Teâlâ’, riayet ettirdi ‘hesaplanıp ölçülebilir, kullanılabilir kıldı’ sizlere, güneşi ve ay’ı!* İkisi de (Allâhû Teâlâ’nın onlara öngördüğü doğa yasalarına uyup, yaratılış amaçları gereği) hareket hâlindelerdir. Ve riayet ettirdi ‘hesaplanıp ölçülebilir, kullanılabilir kıldı’ sizlere, geceyi ve gündüzü.

 

>6:96, 55:5<

 

14:34  Ve verdi sizlere, O’ndan gereksindiğiniz her tür şeyden! Ve eğer’ tek tek’ sayarsanız lütfunu Allâh’ın, sayamazsınız onu!* Muhakkak ki insan, elbette zalim, nankördür!*

 

>7:52, 7:185, 10:101, 18:109, 23:71, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

 

>6:63, 6:64, 10:12, 10:22, 10:23, 16:54, 30:33, 31:32, 41:49, 41:50, 41:51<

 

14:35  Ve demişti ki İbrâhîm: „ Rabbim… Kıl bu beldeyi (Mekke) emniyetli!* Ve kaçındır beni ve oğullarımı da, putlara ‘hizmetle, ibadetle’ kul olmamızdan!

 

>3:96, 3:97<

 

14:36  Rabbim… Muhakkak ki onlar (vesvese veren, insan ve cin şeytanlar), şaşırttılar insanlardan birçoğunu!* Ama kim uyduysa bana, artık o mutlaka bendendir. Ve kim de isyan ettiyse bana, o hâlde şüphesiz ki Sen, fazlalığına bakmaksızın günahları örten, bağışlayansın;* inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedensin!

 

>2:166, 4:117, 6:100, 10:28, 10:29, 14:36, 16:86, 18:52, 19:82, 21:65, 25:17, 28:63, 29:25, 34:40, 34:41, 35:14, 46:5, 46:6<

 

>5:39, 15:49, 17:25, 20:82, 25:71, 28:16, 39:53<

 

14:37  Rabbimiz… Muhakkak ki iskân ettim, soyumdan (oğlu İsmâîl aleyhisselâm ve karısı Hâcer’i) ekine sahip olmayan bir vadiye; Senin hürmetli, yasakların uygulandığı mukaddes Ev’in (Kâbe) yanında!* Ki, Rabbimiz… Uygulamaları için ‘titizlikle, gereğince’ ibadeti!* Artık kıl insanlardan ‘bir kısmına’, meyilli gönüller onlara! Ve onları rızıklandır mahsullerden! Ki, belki şükrederler!

 

>2:126, 2:127, 3:96, 3:97<

 

>2:43, 2:238, 4:103, 11:114, 14:40, 17:78, 17:110, 19:31, 19:55, 20:130, 20:132, 21:73, 22:78, 25:64, 30:17, 30:18, 39:9, 50:39, 51:17, 51:18, 52:49, 73:2, 73:3, 73:4, 76:16<

 

14:38  Rabbimiz… Şüphesiz ki Sen, bilirsin sakladığımız şeyi de, açıkladığımız şeyi de! Ve saklı yoktur Allâh’a ‘hiçbir’ şey, yerde ve ne de gökte!*

 

>2:255, 6:59, 11:123, 13:9, 15:24, 16:19, 67:13, 67:14<

 

14:39  ‘Esas’ yüceltilme, övgü, ‘sırf’ Allâh’a ‘yaraşır’! Ki Zât’ı, hibe etti bana, yaşlılık üzerinde İsmâîl ve İshâk’ı! Şüphesiz ki Rabbim, elbette işitmesi devamlı ve her şeyi kapsayan, işittiği duaya icabet edendir!

 

14:40  Rabbim… Kıl beni uygulayanlardan ‘titizlikle, gereğince’ ibadeti!*; ve zürriyetimi de! Rabbimiz… Ve kabul buyur davetimi ‘duamı’!*

 

>2:43, 2:238, 4:103, 11:114, 14:40, 17:78, 17:110, 19:31, 19:55, 20:130, 20:132, 21:73, 22:78, 25:64, 30:17, 30:18, 39:9, 50:39, 51:17, 51:18, 52:49, 73:2, 73:3, 73:4, 76:16<

 

>2:83, 2:183, 3:39, 5:12, 10:87, 14:40, 19:31, 20:14, 21:73, 22:26, 22:27, 22:28, 22:78, 31:17, 42:13<

 

14:41  Rabbimiz… Bağışla beni ve ebeveynlerimi ve ‘samimiyetle’ inananları, ‘kıyâmet sonrası âhirette’ kalkılan gün! “.*

 

>2:275, 14:41, 40:51, 83:6<

 

14:42  Ve olduğunu sanmayın Allâh, bihaberdir zalimlerin gayretlerinden. Sadece erteler* onları o güne ‘kıyâmete’ ki, onda, bakışlar teşhis içindedir (olan biteni anlamaya çalışır).*

 

>2:210, 5:109, 6:57, 6:58, 10:11, 10:50, 10:51, 13:6, 14:42, 15:8, 16:1, 16:33, 16:61, 17:11, 18:58, 18:59, 25:25, 25:26, 35:45, 39:69, 47:18<

 

>14:42, 14:43, 15:14, 15:15, 21:97, 24:37, 52:44, 52:45, 52:46, 52:47, 54:7, 54:8, 99:1, 99:2, 99:3, 99:4<

 

Dünyanın sonunun muhtemelen bir Meteorit felaketiyle olacağı – ÎKRA.vision

 

Dünya yaşamının nasıl sona ereceği, ardından yaşam savaşı verileceği – ÎKRA.vision

 

14:43  ‘Kıyâmet günü’ hızla gidenler, ‘şaşkınlıktan’ başlarını dikerek ‘göğe’, kendi yanlarına ‘bile’ dönmezler. Ve yüreklerinde emellerden ‘eser yoktur’!*

 

>14:42, 14:43, 15:14, 15:15, 21:97, 24:37, 52:44, 52:45, 52:46, 52:47, 54:7, 54:8, 99:1, 99:2, 99:3, 99:4<

 

Dünyanın sonunun muhtemelen bir Meteorit felaketiyle olacağı – ÎKRA.vision

 

Dünya yaşamının nasıl sona ereceği, ardından yaşam savaşı verileceği – ÎKRA.vision

 

14:44  ‘Yâ Muhammed!’, Ve uyar insanları ‘kıyâmet’ günü onlara gelecek azabı!* Böylelikle der ki, zalim kimseler: „ Rabbimiz… Ertele bizleri yakın ‘bir’ vadeye ki, icabet edelim davetine ve uyalım elçilere! “. Ve yemin etmediniz mi, daha önceleri olmadığına sizlere bir zeval?!

 

>2:151, 3:164, 3:184, 4:41, 4:166, 6:42, 14:44, 16:44, 16:89, 17:77, 28:47, 62:2<

 

14:45  Ve iskân oldunuz meskenlere, ‘günaha sebebiyet vererek’ benliklerine zulmeden kimselerin ve belli oldu ya sizlere, onlara nasıl ifa ettik ‘azabı’. Ve ‘vaziyeti’ vurguladık sizlere emsallerle!

 

14:46  Ve düzen kurmuşlardı ‘her türlü’ düzenlerle. Ve ‘bilgisi’ katındadır Allâh’ın, kurdukları düzenlerinin. Ve olsa da kurulan düzenleri, yok edecek ‘güçte’ onunla dağları (yaptıklarının devamına müsaadesiyle, aleyhlerine oluşturur)!

 

14:47  Öyleyse olduğunu sanmayın Allâh, elçilerine ‘olan’ vaadine ters düşer. Şüphesiz ki Allâh, mutlak yüce, eşsiz, benzersizdir; intikam sahibidir!

 

14:48  O gün yer başka bir yeryüzüne dönüştürülür ve gökler de. Ve ‘kıyâmet sonrası âhirette’;* ortaya çıktılar Allâh’ın ‘huzuruna’, (Allâhû Teâlâ’nın gözle görülemeyip ancak âhirette Zât’ının görülebilmesi). Ki, tekdir; yegâne kahredicidir!*

 

>1:3, 7:8, 11:103, 11:104, 11:105, 14:48, 20:108, 24:25, 75:30<

 

>6:103, 14:8, 20:108, 39:68, 39:69, 56:61, 56:89, 75:22, 75:23, 75:30, 83:15, 89:22<

 

>40:16<

 

14:49  Ve görürsün ‘günah’ suçlularını izin günü (Allâhû Teâlâ’nın izniyle gerçekleşecek kıyâmet günü)* birbirlerine bağlanmış prangalar içinde.

 

>1:3, 7:8, 11:103, 11:104, 11:105, 14:48, 20:108, 24:25, 75:30<

 

14:50  Gömlekleri ‘giysileri’ katrandandır ve bürümüştür yüzlerini ateş.

 

14:51  Ki, ödüllendirmesi için Allâh’ın, her benliği, kazandığı şeylerle. Şüphesiz ki Allâh, tez, noksansız hesaplayan, saptayandır!

 

14:52  Bu (Kur’ân-ı Kerîm), bir tebliğdir insanlara ve uyarılmaları için onunla ‘kıyâmetle’! Ve bilsinler ki, sadece O’dur, tek İlâh! Ve aklı ve gönlü işleyen, derin kavrayış sahiplerinin yâd etmesi içindir!*

 

>7:52, 7:185, 10:101, 18:109, 23:71, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<