Ez-Zâhir / El-Mübîn / El-Burhân:

 

Varlığı aşikâr. / Kudreti, delillerle açıkça anlaşılan. / Varlığına her şey delil olan.

 

1 isim
1 x
1 sûrede
1 âyette

 

>57:3<